Obchodní podmínky

společnosti: Depiluj, s.r.o.
se sídlem: Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín, Slovenská republika
identifikační číslo: 54 683 190, IČ DPH: SK212 176 16 86
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese http://italwaxczech.cz/

  1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) právnické osoby Depiluj, s.r.o., se sídlem Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín, Slovenská republika, IČO: 54 683 190 (dále jen „prodávající“), upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vznikající v souvislosti s používáním internetového obchodu Italwaxczech na adrese http://italwaxczech.cz/.

1.2 VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a zákazníkem, jakožto kupujícím, kterou spolu prodávající a zákazník uzavírají při prodeji zboží prostřednictvím internetového obchodu Italwaxczech na adrese http://italwaxczech.cz/. Kupní smlouva je uzavírána výhradně v českém jazyce.

1.3 V případe, kdy kupující jedná při uzavírání kupní smlouvy v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, mohou si prodávající a kupující v kupní smlouvě ujednat odchylná ujednání od podmínek stanovených v těchto VOP. V takovém případě mají tato odchylná ujednání v kupní smlouvě přednost před ustanoveními těchto VOP.

1.4 Prodávající si vyhrazuje právo tyto VOP jednostranně změnit, přičemž text úplného znění platných a účinných VOP je prodávající povinen zveřejnit na stránkách internetové prodejny Italwaxczech na adrese http://italwaxczech.cz/. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

1.5 Za zákazníka (kupujícího) je pro účely těchto VOP považován uživatel internetového obchodu Italwaxczech na adrese http://italwaxczech.cz/, který je spotřebitelem nebo obchodníkem. Za spotřebitele je považována fyzická osoba, která při uzavírání kupní smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (dále jen „spotřebitel“).

1.6 Odesláním elektronické objednávky zákazník bez výhrad přijímá veškerá ustanovení VOP ve znění platném a účinném v den odeslání objednávky.

 

  1. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1 Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce http://italwaxczech.cz/ může kupující přistupovat do svého uživatelského účtu. Ze svého uživatelského účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace, přímo z webové stránky obchodu.

2.2 Při registraci na webové stránce http://italwaxczech.cz/ a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje a při jejich jakékoliv změně je kupující povinen je aktualizovat. Kupující bere na vědomí, že údaje na uživatelském účtu zákazníka jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

2.4 Založením uživatelského účtu vyslovuje zákazník souhlas se zpracováním osobních údajů o něm pro účely uvedené v tomto souhlasu. Odesláním objednávky jsou osobní údaje o zákazníku zpracovávány z důvodů nutných pro splnění uzavřené smlouvy. Bližší podrobnosti o zpracování osobních údajů jsou uvedeny dále v těchto VOP.

2.5 Prodávající si vyhrazuje právo zrušit uživatelský účet zákazníka, a to zejména v případě, kdy zákazník svůj uživatelský účet déle než 1 (jeden) rok nevyužívá či v případě, kdy zákazník poruší své povinnosti z kupní smlouvy včetně těchto VOP.

2.6 Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího.

  1. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1 Webová stránka obchodu http://italwaxczech.cz/ obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webové stránce obchodu http://italwaxczech.cz/ . Prodávající může uzavřít kupní smlouvu se zákazníkem za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné na webové stránce obchodu http://italwaxczech.cz/ jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

3.2 Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetové stránky obchodu http://italwaxczech.cz/ jsou závazné. Odesláním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jakož i reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí.

3.3 Je-li zákazníkem spotřebitel, je kupní smlouva uzavřena odesláním objednávky zákazníkem a přijetím objednávky prodávajícím. Přijetí objednávky prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zákazníkem uvedenou e-mailovou adresu.

3.4 Kupní smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody obou smluvních stran nebo ze zákonných důvodů.

3.5 Je-li zákazníkem podnikatel, je jím odeslaná objednávka zboží návrhem na uzavření kupní smlouvy a kupní smlouvaje uzavřena okamžikem doručení závazného potvrzení o přijetí objednávky ze strany prodávajícího zákazníkovi podnikateli.

3.6 Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na webové stránce obchodu s informacemi o:

- objednávaném zboží v elektronickém nákupním košíku;

- způsobu úhrady kupní ceny zboží a údaje o požadovaném způsobu doručení; a

- informace o nákladech spojených s dodáním zboží.

3.7 V případě zákazníka spotřebitele je místem dodání adresa uvedená zákazníkem ve formuláři objednávky.

3.8 Vlastnické právo ke zboží přechází na zákazníka převzetím zboží a zaplacením kupní ceny.

3.9 Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat“. Přijetí a odeslání objednávky je zákazníkovi potvrzeno informativním e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou zákazníkem.

3.10 V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající z jakýchkoli důvodů splnit, či tyto může nově splnit pouze za výrazně vyšší cenu, zašle kupujícímu na jím uvedenou e-mailovou adresu pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.

3.11 Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací pozměněné nabídky kupujícím prostřednictvím elektronické pošty.

3.12 Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve porušily kupní smlouvu včetně těchto VOP.

3.13 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) jsou v běžné výši, zcela závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které používá zákazník. Zákazník si tyto hradí sám.

 

  1. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími  způsoby:

 - v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

 - bezhotovostně převodem na účet prodávajícího;

 - bezhotovostně prostřednictvím platebního systému.

4.2 Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li  uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3 V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. Zboží je expedováno zpravidla do 1-5 pracovních dnů od přijetí objednávky/odeslání potvrzení o přijetí objednávky (pokud je skladem).

4.4 V případě bankovního převodu uhradí kupující kupní cenu předem bankovním převodem na účet prodávajíciho: SK50 8330 0000 0028 0226 8665, vedený u FIO banka. Po odeslání objednávky se zobrazí údaje potřebné pro převod peněz, a to částka, číslo účtu, variabilní symbol. Po potvrzení platby jsou peníze na účet prodávajícího připsány obvykle během 1-2 pracovních dní. Zboží je expedováno k přepravě do 1-2 pracovních dnů po připsání příslušné částky (ceny zboží) na bankovní účet prodávajícího (pokud je skladem). Při převzetí zásilky zákazník již nic neplatí. Neuhradí-li zákazník cenu zboží bez zbytečného odkladu po uskutečnění objednávky, a to ani po předchozí výzvě prodávajícího, je prodívající oprávněn od smlouvy odstoupit.

4.5 V případě platby platební kartou online uhradí zákazník kupní cenu platební kartou VISA, VISA Electron, Maestro nebo MasterCard. Při akceptaci platebních karet je využíváno 3D – Secure řešení. Zboží je expedováno zpravidla do 1-3 pracovních dnů od provedení platby (pokud je skladem).

4.6 Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

4.7 Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat a sčítat. Všechny ceny v internetové prodejně obchodu Italwaxczech na adrese http://italwaxczech.cz/ jsou konečné včetně daně z přidané hodnoty. Veškeré ceny včetně akčních cen a nabídek platí do odvolání nebo vyprodání zásob. Prodávající zabezpečí aktuálnost uveřejněné nabídky bez zbytečného odkladu.

4.8 Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad – fakturu.

4.9 Zákazník je povinen zboží převzít v termínu uvedeném v kupní smlouvě či jinak určeném či dojednaném s prodávajícím.

 

  1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY (VRÁCENÍ ZBOŽÍ)

5.1 Odesláním internetové objednávky zákazníkem spotřebitelem dochází k uzavření kupní smlouvy prostředky komunikace na dálku. Zákazník spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů od převzetí zboží bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy došlo k převzetí zboží zákazníkem spotřebitelem.

5.2 Pro účely uplatnění práva odstoupit od smlouvy musí zákazník spotřebitel o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy informovat prodávajícího formou jednostranného prohlášení (např. dopisu zaslaného poštou nebo e-mailem), přičemž může použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je k dispozici na webových stránkách http://italwaxczech.cz/.

5.3. Odstoupení od smlouvy je spotřebitel povinen doručit na adresu Depiluj, s.r.o., Generala Svobodu 2612, 911 08 Trenčín-Sídlisko Juh. Rozhodne-li se zákazník spotřebitel využít práva od smlouvy odstoupit, musí odstoupení od smlouvy odeslat prodávajícímu před uplynutím 14 denní lhůty pro odstoupení.

5.4 V případě odstoupení od smlouvy nese zákazník spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Prodávající vrátí zákazníkovi spolu s uhrazenou kupní cenou zboží také jím uhrazené náklady na dodání zboží, a to do výše odpovídající nákladům na dodání zboží nejlevnějším způsobem, který prodávající nabízí. K zásilce, jejímž prostřednictvím je vráceno zboží, musí být přiloženy veškeré dokumenty, včetně faktury, nebo musí být vznik kupní smlouvy jinak bezpochybně prokázán. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky zákazníkovi spotřebiteli dříve, než mu zákazník spotřebitel zboží včetně všech dokumentů doručí na výše uvedenou kontaktní adresu.

5.5 Zboží je zákazník spotřebitel povinen vrátit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14ti dní od odstoupení od smlouvy, úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, v neporušeném originálním obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní, používané či poškozené, může prodávající vracenou kupní cenu snížit o částku odpovídající nákladům na uvedení zboží do původního stavu a vzniklé škodě na zboží. Peníze za vrácené zboží budou spotřebiteli vráceny do 14 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy bankovním převodem na účet, který zákazník spotřebitel prodávajícímu písemně sdělí.

5.6 Vzhledem k povaze části zboží nabízeného v internetové prodejně Italwaxczech na adrese http://italwaxczech.cz/ (kosmetické produkty), zdůrazňujeme, že nelze odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

5.7 Jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a zákazníkem uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy dle ustanovení § 1829 občanského zákoníku, darovací smlouva pozbývá účinnosti a zákazník je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky.

5.8 Odstoupením od smlouvy ohledně zboží zcela nebo částečně uhrazeného prostřednictvím věrnostních bodů, nevzniká zákazníkovi nárok na opětovné připsání věrnostních bodů v hodnotě kupní ceny vráceného zboží, resp. části kupní ceny vráceného zboží, která byla prostřednictvím věrnostních bodů uhrazena.

5.9 V případě, že dojde k opakovanému objednání zboží přes dopravce a jeho nevyzvednutí, vyhrazuje si prodávající možnost nárokovat platbu předem. Nastane-li tato skutečnost, upozorní prodávající kupujícího telefonicky nebo jinou vhodnou formou. V případě, že kupující nebude reagovat na žádný jím uvedený kontakt, může být objednávka stornovaná.

5.10 Objednávku může zákazník stornovat e-mailem či telefonicky, a to do 24 hodin od vytvoření objednávky. Podmínkou stornování objednávky je uvedení čísla objednávky a kontaktního údaje. Storno objednávky je zákazníkovi potvrzeno informativním emailem na emailovou adresu uvedenou zákazníkem v registračním formuláři nebo formuláři objednávky.

 

  1. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1 Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Za jiný způsob doručení na žádost  kupujícího, nese odpovědnost kupující.

6.2 Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít  zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím úhradu nákladů  vzniklých porušením povinnosti a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

6.3 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v  objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným  způsobem doručení.

6.4 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto  neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí  kupující zásilku od přepravce převzít.

 

  1. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA

7.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy. Je-li zákazníkem spotřebitel, reklamace se kromě občanského zákoníku řídí také zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

7.2 Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem  nebo jeho zástupcem popisované, případně na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné  vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství,  míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

7.3 V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a  bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou  věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy  odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl, např. zakoupení za ujednanou  nižší cenu za vadu, která byla uvedena již při nákupu zboží, nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil, a také na opotřebení  zboží způsobené jeho obvyklým užíváním.

7.4 Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní  smlouvou po převzetí věci v záruční době.

7.5 Práva kupujícího, vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho místa podnikání: Depiluj, s.r.o., Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín, Slovenská republika. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

7.6 Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

7.7 Zákazník bere na vědomí, že v případě prodávaného zboží – kosmetických produktů, musí být toto zboží s ohledem na jeho povahu skladováno při teplotách v rozmezí 5 – 25°C.

7.8 Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém
trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Je-li na výrobku, jeho obalu nebo v návodu vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití, skončí záruční doba uplynutím této lhůty. Uplatnit právo z vadného plnění na základě odpovědnosti za vady lze do 6 měsíců od zakoupení zboží (tzn., že kupující – podnikatel může reklamovat pouze 6 měsíců od zakoupení zboží). V případě spotřebního zboží je kupující – spotřebitel oprávněn uplatnit právo z vadného plnění na základě odpovědnosti za vady ve lhůtě 24 měsíců.

  1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ; COOKIES

8.1 Společnost Depiluj, s.r.o. zpracovává osobní údaje všech svých zákazníků v souladu s právními předpisy, a to zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů. Více informací o zpracování osobních údajů a jejich ochraně naleznete v dokumentu Informace o ochraně osobních údajů.

8.2 Webové stránky umístěné na doméně http://italwaxczech.cz/, jejichž provozovatelem je společnost Depiluj, s.r.o., Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín, Slovenská republika, IČO: 54 683 190, ukládají v souladu s platnou a účinnou právní úpravou na zařízení uživatelů webových stránek soubory, obecně nazývané cookies. Ukládání a používání cookies lze zamezit nastavením Vašeho webového prohlížeče. Blokovat lze cookies obecně či pro jednotlivé weby, případně je možné nastavit vymazání souborů cookies po zavření prohlížeče. Každý prohlížeč má jiná nastavení, bližší informace k nastavení tedy naleznete na webových stránkách podpory prohlížeče, který využíváte.  Pokud si nenastavíte blokování cookies v prohlížeči, bude webová stránka http://italwaxczech.cz/, jakož i třetí strany, soubory cookies ukládat.

  1. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

9.1 V případě sporu z kupní smlouvy mezi spotřebitelem a prodávajícím, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát - oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2


Email: adr@coi.cz

Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

  1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1 Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové stránky obchodu http://italwaxczech.cz/ včetně fotografií nabízeného zboží, jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové stránky obchodu http://italwaxczech.cz/.

10.2 Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky internetového obchodu Italwaxczech na adrese http://italwaxczech.cz/ nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

10.3 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e)  občanského zákoníku.

10.4 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

10.5 Nepředvídatelné a neodvratitelné události (vyšší moc, pandemie, živelné katastrofy, vládní opatření na ochranu zdraví, zákaz importu a exportu stávky atp.), vzniklé nezávisle na vůli prodávajícího, prodlužují dodací lhůtu o dobu jejich trvání a trvání jejích následků. Dodací lhůta bude prodloužena také v případech extrémního ztížení plnění z důvodu změny okolností, které smluvní strana nemohla ovlivnit (kupř. v důsledku veřejnoprávních opatření přijatých v souvislosti s šířením nákazy koronaviru označovaného jako SARS Cov-2 (COVID-19); v důsledku nákazy koronavirem označovaným jako SARS Cov-2 (COVID 19) bude podstatná část zaměstnanců smluvní strany anebo subdodavatele umístěna do karantény a bude tak výrazně omezeno nebo znemožněno fungování výrobní linky, atp.). Dodací lhůta bude i v uvedeném případě prodloužena o dobu trvání těchto překážek a jejich následků. Postižená smluvní strana se nedostává do prodlení s plněním smlouvy. Nároky na náhradu škody jsou v těchto případech vyloučeny.

10.6 Veškeré právní vztahy v souvislosti s kupní smlouvou či užíváním internetového obchodu Italwaxczech na adrese http://italwaxczech.cz/ se řídí právním řádem České republiky a případné soudní spory z těchto právních vztahů budou rozhodovány českými soudy.

10.7 Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti od roku 2023.